Czym jest i jak wygląda podział ekonomii?

Ekonomia to szeroka gałęź nauki zajmująca się badaniem procesów określanych mianem rynkowych, czyli ogółem mówiąc procesu powstawania, sprzedaży oraz nabywania wszelkiego rodzaju dóbr i usług przez odbiorców nazywanych konsumentami.
Ekonomia w bardziej szczegółowym znaczenia interesuje się tym, jak zarówno poszczególne jednostki jak i większe grupy osób decydują się na wykorzystanie dostępnych im zasobów. Mogą być one tworzone z myślą o teraźniejszości lub przyszłości, skierowane do różnych grup odbiorców. Jednak bez względu na to ile dóbr zostanie wyprodukowanych, zgodnie z zasadą ekonomii o nieograniczoności potrzeb ludzkich, nigdy nie będzie ich wystarczająca ilość do zaspokojenia wszystkich potrzeb społeczeństwa.
Jeżeli definicja ekonomii została po części wyjaśniona, należy przejść do podziału, według którego można ja sklasyfikować. Wyróżnia się cztery najbardziej podstawowe wyznaczniki ekonomii. Nalezą do nich odpowiednie mikroekonomia, makroekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz gospodarkę światową. Każdy z tych działów bada różne działy ekonomii, biorąc pod uwagę głównie wielkość podmiotów gospodarczych: gospodarstw domowych, firm i przedsiębiorstw, ogółu gospodarki światowej jak i narodowej.

Dodaj komentarz